CEZAB | POLITYKA PRYWATNOŚCI
6068
page,page-id-6068,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy strony:
– www.cezab.pl
zwana dalej Stroną Internetową.
Przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych do
formularzy elektronicznych na stronie internetowej cezab.pl oraz zapewniamy, że Administrator z należytą
starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych Użytkowników.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie
przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziliście Państwo
zgodę.

1. Kto jest Administratorem danych osobowych Strony Internetowej?
Administratorem danych osobowych Strony Internetowej (dalej: Administrator): Grupa CEZAB Czwordon,
Niemiec, Wołowicz Sp.j. z siedzibą w Przygodzicach, ul. Wrocławska 164, 663-421 Przygodzice, NIP 622-
24-43-735
Grupa CEZAB Czwordon, Niemiec, Wołowicz Sp.j. jest także Administratorem danych osobowych
wprowadzanych do formularza kontaktowego, wskazanego szczegółowo w pkt. 2 poniżej, zamieszczonego
na podstronach serwisu www.cezab.pl

2. Jakie dane oraz w jakim celu wykorzystuje Strona Internetowa?
2.1. Formularze kontaktowe dostępne na stronie www.cezab.pl
W celu zapewnienia Państwu możliwości kontaktu na Stronie Internetowej udostępniono formularz
kontaktowy opisany szczegółowo poniżej. Strony Internetowe wykorzystują jedynie Państwa dane osobowe
dobrowolnie wprowadzone do wskazanych niżej formularzy kontaktowych.
a) formularz kontaktowy – podstawowy
Formularz pozwala na zebranie następujących danych: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail oraz
ograniczonych danych adresowych: miasto oraz województwo. W celu skorzystania z funkcji formularza
kontaktowego należy podać co najmniej adres e-mail lub numer telefonu. Podanie danych zawartych w
formularzu kontaktowym jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych będzie skutkował
brakiem możliwości skontaktowania się z Państwem przez Grupa CEZAB Czwordon, Niemiec, Wołowicz
Sp.j.

3. Na jakiej podstawie zbieramy oraz przetwarzamy dane osobowe? Cele i okresy przetwarzania
danych
Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1a RODO).
Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i tylko te dane, które są konieczne do
jego osiągnięcia.
Zgodna na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili wycofana, bez żadnych negatywnych
konsekwencji, w sposób równie łatwy jak jej wyrażenie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem zgody.
Dane osobowe udostępnione poprzez formularze kontaktowe przetwarzamy przez okres niezbędny do
udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz załatwienia sprawy, a w przypadku zgody na przesłanie katalogu
przez okres niezbędny do jego wysłania. W celach marketingowych przetwarzamy dane nie dłużej niż do
momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
Dane archiwizujemy i przetwarzamy dla celów ustalenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez
okres 3 lat od dnia ich uzyskania (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora, art. 6
ust. 1f RODO).

4. Komu przekazujemy Państwa dane
Państwa dane nie są przekazywane osobom trzecim.

5. Państwa prawa – prawo dostępu, modyfikacji, do wniesienia sprzeciwu i skargi
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
• usunięcia danych (przetwarzanych bezpodstawnie lub na podstawie odwołanej zgody),
• ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – w
zależności od treści Państwa wniosku);
• złożenia wniosku o przeniesienie danych do innego administratora (art. 20 RODO);
• złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli Państwa dane są przetwarzane we celu marketingu
bezpośredniego lub podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub
interes publiczny.
Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać kontaktując się z nami pod adresem wskazanym w pkt. 10,
mailowo, telefonicznie lub listownie.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy jedynie do Google
w przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z plików Cookies. Google jest odbiorcą certyfikowanym w
ramach Tarczy Prywatności Stanów Zjednoczonych (Privacy Shield) co jest równoznaczne z zapewnieniem
odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO.

7. Dane o lokalizacji oraz Polityka Cookies
Zasady korzystania z plików cookies określa Polityka Cookies. Strona może wykorzystywać dane o Państwa
lokalizacji w celu optymalizacji jej działania oraz udostępnienia Państwu funkcjonalności w postaci
możliwości wyświetlenia lokalnych przedstawicieli Grupa CEZAB Czwordon, Niemiec, Wołowicz Sp.j. –
najbliższych Państwa lokalizacji. Możliwość udostępnienia lokalizacji można zablokować w ustawieniach
Państwa przeglądarki.

8. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to
wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa
sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w
sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji w celach
statystycznych, monitorowania ruchu na Stronie Internetowej oraz analiz marketingowych.

9. Uaktualnienia Polityki Prywatności
Strona Internetowa zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego
obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strony Internetowej lub zmiana
będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

10. Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa
danych osobowych zachęcamy do kontaktu:
Dane kontaktowe Inspektora Grupa CEZAB Czwordon, Niemiec, Wołowicz Sp.j.:
e-mail: biuro@cezab.pl